O konkursie

Gmina Michałowice oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (Złącznik nr 8 do regulaminu). Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej lub najlepszych koncepcji do opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub Uczestnicy konkursu których prace zostaną uznane za najlepsze zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej Centrum Inicjatyw Kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w tym infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z zagospodarowaniem terenu na Dz. ew. nr 132/2 objętej zakresem realizacyjnym konkursu oraz wykonanie studialnego zakresu opracowania konkursowego w zakresie układu parkingowego i komunikacyjnego wzdłuż ul. Kolejowej zgodnie z granicami opracowań przedstawionymi na (Załączniku nr 8a do Regulaminu.

Uczestnik powinien przedstawić:

– szczegółową koncepcję architektoniczną Centrum Inicjatyw Kulturalnych, wraz z  towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania terenu oraz obsługą komunikacyjną na Dz. ew. nr 132/2,

– koncepcję rozwiązań, w tym rozwiązań branżowych, przewidzianych do zastosowania w celu ograniczenia energochłonności, podniesienia efektywności energetycznej budynku, oraz zapewniających neutralność obiektu dla środowiska.

– schematyczną koncepcję układu parkowania i komunikacji oraz zieleni wzdłuż ul. Kolejowej.

Od Uczestnika konkursu oczekuje się zaproponowania w koncepcji konkursowej rozwiązań projektowych dotyczących następujących zagadnień:

  1. w zakresie realizacyjnym opracowania konkursowego:
    – projekt koncepcyjny obiektu Centrum Inicjatyw Kulturalnych.
    – zagospodarowania terenu wokół obiektu Centrum Inicjatyw Kulturalnych na potrzeby tegoż Centrum.
  2. w zakresie studialnym opracowania konkursowego:
    – orientacyjne ukształtowanie geometrii parkingów, ewentualnej ścieżki rowerowej, chodników, zieleni oraz jezdni ul. Kolejowej.