Pytania i odpowiedzi

21.02.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 5) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie 5 treści Regulaminu Konkursu CIK Komorów

WYJAŚNIENIE (5) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
Czy w związku z faktem, że powierzchnia działki na mapie nie zgadza się z powierzchnią działki wg księgi wieczystej, oraz że program funkcjonalny przekracza maksymalną powierzchnię zabudowy wg MPZP (15%),  należy sztywno trzymać się ustaleń MPZP dotyczących minimalnej pow. biologicznie czynnej (80%)?
Pozostawia to 5% ( 293.5m2) na zagospodarowanie terenu – ścieżki, place zabaw itp, co jest niewystarczające nawet na zapewnienie podstawowych połączeń.
Czy możemy założyć zmianę MPZP, czy należy stosować rozwiązania które za wszelką cenę spełnią obowiązujący MPZP, ale nie koniecznie będą ekonomiczne, praktyczne?

ODPOWIEDŹ:
Organizator wskazuje, iż Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie zapisy MPZP. Nie przewiduje się zmiany MPZP. Zaproponowana koncepcja konkursowa i powstała w jej wyniku dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi umożliwić budowę obiektu Centrum Inicjatyw Kulturalnych.
Ponadto Organizator przypomina, iż w przesłanym w dniu 13.01.2020r wszystkim Uczestnikom konkursu wyjaśnieniu (2) treści Regulaminu konkursu z dnia 13.01.2020r. odpowiadając na pytanie nr 6 dopuścił możliwość modyfikacji programu i funkcji budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych w celu dostosowania do warunków działki i MPZP. Poniżej treść tej odpowiedzi:

Organizator oczekuje, że Uczestnik konkursu przedstawi propozycję obiektu możliwie najpełniej odpowiadającego przedstawionym założeniom – zarówno funkcjonalnym, jak i odnoszącym się do pozostałych aspektów opisanych w Zał 8b do Regulaminu Konkursu Założenia i wytyczne do konkursu – obiektu wyposażonego w niezbędne pomieszczenia uzupełniające program funkcjonalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Organizator zwraca uwagę na następujące zapisy:

– Zał. 8b do Regulaminu Konkursu, pkt 3. PRZEZNACZENIE I CHARAKTER OBIEKTU

„Jest to (…) lokalizacja stwarzająca istotne ograniczenia: bogaty program obiektu musi zostać skonfrontowany ze szczupłością miejsca – dopuszczona pod zabudowę część działki jest niewielka, a znajdujące się na niej wyjątkowe okazy drzew nie tylko muszą zostać zachowane, ale planowana zabudowa nie może zagrażać ich dobrostanowi. …”

– Zał. 8b do Regulaminu Konkursu, pkt 4.  PROGRAM FUNKCJONALNY I OCZEKIWANIA TECHNICZNE

„Organizator konkursu oczekuje kreatywnego podejścia Uczestników konkursu do przestawionego poniżej programu funkcjonalnego Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. …”

„Powierzchnia całkowita budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych – ok(oło) 900 – 1000 m2.

Powierzchnie w budynku podano orientacyjnie – należy je traktować jako wskazówkę.”

– Zał 8b do Regulaminu Konkursu, Uwaga do powyższego programu pomieszczeń

„Funkcje i wielkości pomieszczeń zawarte powyżej przedstawiają programowe oczekiwania Zamawiającego. Uczestnicy konkursu mogą proponować modyfikacje, które zostaną poddane ocenie. Oczekuje się także uzupełnienia programu o pomieszczenia zaplecza gospodarczego i technicznego umożliwiającego spełnienie standardów użytkowych, klimatu wewnątrz budynku, jego energooszczędności i wysokiej efektywności energetycznej oraz zgodności z przepisami.”

– Zał 8b do Regulaminu Konkursu, Inne wytyczne istotne dla Zamawiającego

” Obiekt należy zaprojektować i wyposażyć w takie rozwiązania architektoniczno – budowlane i branżowe, które będą ograniczały jego energochłonność, podnosiły efektywność energetyczną budynku, oraz zapewnią neutralność dla środowiska. Do uznania Uczestnika konkursu pozostawia się dobór odpowiednich rozwiązań (…)”


13.02.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 4) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie 4 treści Regulaminu Konkursu CIK Komorów

WYJAŚNIENIE (4) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

W nawiązaniu do przesłanej informacji dotyczącej zmiany powierzchni działki/powierzchni zabudowy, wnoszę o:
– przesłanie poprawionej mapy,  w formacie dwg z wyrysowanym obszarem opracowania oraz czytelnie zaznaczonymi granicami własności przedmiotowej działki 132/2
– przesunięcie terminu składania prac konkursowych.

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż powierzchnia działki nie uległa zmianie i wynosi zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu a dokładnie punkt 4 Załącznika nr 8b do Regulaminu 5870 m2.
W związku z powyższym Organizator nie przychyla się do wniosku Uczestnika konkursu o zmianę terminu składania prac konkursowych.
Dostarczona Uczestnikom konkursu mapa z naniesionymi granicami opracowania (Złącznik nr 8a do Regulaminu) jest zaktualizowaną w zakresie geodezyjnej inwentaryzacji zieleni na działce 132/2 mapą pozyskaną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Mapa została sporządzona przez uprawnionego geodetę i jest formalnym dokumentem urzędowym.
Wszelkie ewentualne rozbieżności wynikające z błędów powierzchniowych na mapie względem stanu faktycznego (w tym odnotowanego w księgach wieczystych) będą korygowane na etapie wykonywania szczegółowej. wielobranżowej koncepcji architektonicznej Inwestycji po wykonaniu mapy do celów projektowych.
Założeniem konkursu jest otrzymanie najlepszej koncepcji architektonicznej obiektu Centrum Inicjatyw Kulturalnych i Organizator ma świadomość iż pewne wstępne założenia funkcjonalne, programowe i powierzchniowe przedstawione w Regulaminie konkursu mogą ulec zmianie lub/i doprecyzowaniu na dalszych etapach projektowania.

07.02.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 3 treści Regulaminu konkursu).
Wyjaśnienie 3 treści Regulaminu Konkursu CIK Komorów

WYJAŚNIENIE (3) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie rozmiaru działki pod kątem maksymalnej powierzchni zabudowy w projekcie konkursowym.
Wg DWG z załącznika powierzchnia Dz. ew. 132/2 wynosi 6296.779m2

Tymczasem w księgach wieczystych i załącznikach tekstowych, powierzchnia to 5870 m2.

Która wielkość jest dla nas wiążąca (zakładamy, że ta z ksiąg)?
Obowiązujące nas wg. MPZP powierzchnia zabudowy na poziomie 15% to 944m2 albo 880 m2. Co w przypadku założeń programowych robi znaczną różnicę, pod kątem możliwości generowania funkcjonalnych w konkursie.

ODPOWIEDŹ:

Organizator informuje, iż wiążącą dla wszystkich Uczestników konkursu powierzchnią Dz. ew. nr 132/2 jest powierzchnia podana w księgach wieczystych i Załączniku nr 8b do Regulaminu tj. 5870 m2.

14.01.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu konkursu).
Wyjaśnienia 2 treści Regulminu Konkurs CIK Komorów

WYJAŚNIENIE (2) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
Czy zmiana skali podania rzutów, przekrojów i elewacji oraz widoków na planszach zostanie OFICJALNIE zapisana w Warunkach konkursu – czyli czy rozdział IV zmieni swoją treść na stronie internetowej konkursu oraz czy nowe terminy także będą zapisane od nowa w Warunkach? – tak aby uczestnicy mogli być pewni tych zmian i tego, że inna niż w podanych dotychczas skala rysunków nie będzie kwestionowana? – chodzi o jasność co i w jakiej skali jest dopuszczalne w konkursie.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Rozdział I pkt 3.5 udzielone przez Organizatora odpowiedzi na pytania oraz udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Uczestników konkursu bez konieczności zmiany treści Regulaminu konkursu.
Organizator stwierdza, iż pomimo braku konieczności zmiany treści Regulaminu konkursu taka zmiana została dokonana a informacja o zmianie umieszona na stronie internetowej konkursu (w tym w zakładce: Regulamin konkursu” co Organizator uznaje za wystraczające.

PYTANIE 2
Na dostarczonej mapie/inwentaryzacji zieleni jest warstwa „granice działki 132/2 ” – Z TYM, ŻE TA WARSTWA JEST PUSTA
Załącznik nr 8b zaczyna się od „lokalizacji obiektu ” i mówi o działce nr 132/2
PYTANIE: czy w związku z tym, iż granice działki 132/2 nie pokrywają się z granicami obszaru opracowania KONKURSU możliwe jest lokalizowanie CIK poza tą działką – ale w obszarze opracowania KONKURSY – a dokładnie – patrz załączony rysunek – czy działka 132/2 to obszar zakreskowany na czarno i czy możliwe jest lokalizowanie budynku CIK poza tym obszarem – tu zakreskowanym na czerwono? PROŚBA O JEDNOZNACZNĄ odpowiedź.
ODPOWIEDŹ:
Obowiązujący dla Uczestnika konkursu zakres opracowania konkursowego, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, został oznaczony na Załączniku nr 8a do Regulaminu a nie na załączniku nr 8f do Regulaminu.

PYTANIE 3
Czy załącznik nr 8d i 8h będą umieszczone na stronie KONKURSU i co zawiera załącznik nr 8d (jeżeli taki w ogóle istnieje – bo może wbrew logice kolejności numerowania nie ma takiego załącznika?)
Kiedy można oczekiwać umieszczenia na stronie załącznika 8h?
ODPOWIEDŹ:
Załącznik nr 8d do Regulaminu zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział X pkt 1.12 ppkt 4 to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  obszaru „Zaciszna” dla działek sąsiadujących z terenem opracowania konkursowego a jego pobranie możliwe jest pod podanym w powyższym punkcie linku.
Załącznik nr 8h do Regulaminu zostanie udostępniony na stronie internetowej konkursu do dnia 14.01.2020r.

PYTANIE 4                                                                                                                                    

Niestety, przeglądając załączniki do konkursu, nie znalazłam załącznika 8h (tabelaryczne zestawienie powierzchni). Czy będzie on upubliczniony w najbliższym czasie?

ODPOWIEDŹ:

Załącznik nr 8h do Regulaminu zostanie udostępniony na stronie internetowej konkursu do dnia 14.01.2020r.

PYTANIE 5                                                                                                                                    

Prośba o info – jakie funkcje ma drewniana budka na terenie parku – tuż obok terenu przeznaczonego do zabudowy – oraz czy można ją wyburzyć a funkcje jakie pełni uwzględnić w budynku CIK?

ODPOWIEDŹ:

Wskazany obiekt to pawilon sanitarny z dwoma pomieszczeniami technicznymi (pomieszczenie gospodarcze osoby dozorującej i pomieszczenie monitoringu) oraz trzy pomieszczenia sanitarne: 

– toaleta damska – 2 wc, 1 umywalka,

– toaleta męska- 1 wc, 1 pisuar, 1 umywalka,      

– toaleta dla niepełnosprawnych – 1 wc, 1 umywalka.

Obiekt można wyburzyć, ale należy wskazać miejsce i formę lokalizacji tych funkcji, mogą (w całości lub częściowo) zostać włączone w bryłę budynku CIK.

PYTANIE 6                                                                                                                                    

Po zsumowaniu Powierzchni Użytkowej (PU) pomieszczeń określonych w załączniku 8b do regulaminu konkursu i przyjęciu na salę projekcyjną powierzchni 50m2 (szacunkowo 1m2/osobę) wyszła wielkość 780m2. „Program należy uzupełnić o pomieszczenia sanitarne, techniczne i porządkowe itp.” W związku z powyższym proszę o wyszczególnienie powierzchni wszystkich pomieszczeń do „uzupełniania”. Jest to istotne ze względu na wielkość obiektu, a ta ma wpływ na koszt obiektu.

Ponadto: w związku z powyższym – czy Powierzchnia Całkowita CIK została prawidłowo określona w przedziale 900-1000m2? Przyjmując zwyczajowe relacje PC do PU można obliczyć, iż należy się spodziewać PU w przedziale 720-800m2. Mając na uwadze zsumowaną powierzchnię Programu Funkcjonalnego wynoszącą 780m2 i spodziewaną PU obiektu (obliczaną na podstawie PC) wychodzi, iż nie ma miejsca w obiekcie na „pomieszczenia sanitarne, techniczne i porządkowe itp.” jak również na przestrzenie komunikacji poziomej i pionowej. Bardzo proszę o pilne wyjaśnienie wynikłych rozbieżności i nieścisłości. Jest to istotne ze względu na wielkość obiektu a ta znowu ma wpływ na koszty jego realizacji.

ODPOWIEDŹ:

Organizator oczekuje, że Uczestnik konkursu przedstawi propozycję obiektu możliwie najpełniej odpowiadającego przedstawionym założeniom – zarówno funkcjonalnym, jak i odnoszącym się do pozostałych aspektów opisanych w Zał 8b do Regulaminu Konkursu

Założenia i wytyczne do konkursu – obiektu wyposażonego w niezbędne pomieszczenia uzupełniające program funkcjonalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Organizator zwraca uwagę na następujące zapisy:

– Zał. 8b do Regulaminu Konkursu, pkt 3. PRZEZNACZENIE I CHARAKTER OBIEKTU

„Jest to (…) lokalizacja stwarzająca istotne ograniczenia: bogaty program obiektu musi zostać skonfrontowany ze szczupłością miejsca – dopuszczona pod zabudowę część działki jest niewielka, a znajdujące się na niej wyjątkowe okazy drzew nie tylko muszą zostać zachowane, ale planowana zabudowa nie może zagrażać ich dobrostanowi. …”

– Zał. 8b do Regulaminu Konkursu, pkt 4.  PROGRAM FUNKCJONALNY I OCZEKIWANIA TECHNICZNE

„Organizator konkursu oczekuje kreatywnego podejścia Uczestników konkursu do przestawionego poniżej programu funkcjonalnego Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. …”

„Powierzchnia całkowita budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych – ok(oło) 900 – 1000 m2.

Powierzchnie w budynku podano orientacyjnie – należy je traktować jako wskazówkę.”

– Zał 8b do Regulaminu Konkursu, Uwaga do powyższego programu pomieszczeń

„Funkcje i wielkości pomieszczeń zawarte powyżej przedstawiają programowe oczekiwania Zamawiającego. Uczestnicy konkursu mogą proponować modyfikacje, które zostaną poddane ocenie. Oczekuje się także uzupełnienia programu o pomieszczenia zaplecza gospodarczego i technicznego umożliwiającego spełnienie standardów użytkowych, klimatu wewnątrz budynku, jego energooszczędności i wysokiej efektywności energetycznej oraz zgodności z przepisami.”

– Zał 8b do Regulaminu Konkursu, Inne wytyczne istotne dla Zamawiającego

” Obiekt należy zaprojektować i wyposażyć w takie rozwiązania architektoniczno – budowlane i branżowe, które będą ograniczały jego energochłonność, podnosiły efektywność energetyczną budynku, oraz zapewnią neutralność dla środowiska. Do uznania Uczestnika konkursu pozostawia się dobór odpowiednich rozwiązań (…)”

PYTANIE 7                                                                                                                                     

Wielkości pomieszczeń sanitarnych są zależne od rozwiązań projektowych jak również od ilości osób/użytkowników obiektu. Proszę o informację jaką szacunkową minimalną PU pomieszczeń sanitarnych przewidział Organizator Konkursu lub osoba Sporządzająca PF przyjmując przewidywaną, maksymalna ilość uzytkowników obiektu? Czy ta powierzchnia ma zawierać się w wskazanej PC czy też jest to powierzchnia dodatkowa? Jeśli dodatkowa to jaka?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na PYTANIE 6.

PYTANIE 8                                                                                                                                    

Czy w obiekcie zaprojektować pomieszczenie „matki/ojca z dzieckiem”? Jeśli tak to jaką powierzchnię przyjąć? Jaka powierzchnię Sporządzający PF przewidział (bo musiał, gdyż to ma wpływ na wyliczoną PC)?

ODPOWIEDŹ:

Organizator oczekuje, że Uczestnik konkursu przedstawi propozycję obiektu możliwie najpełniej odpowiadającego przedstawionym założeniom – zarówno funkcjonalnym, jak i odnoszącym się do pozostałych aspektów opisanych w Zał 8b do Regulaminu Konkursu

Założenia i wytyczne do konkursu – wyposażonego w niezbędne pomieszczenia uzupełniające program funkcjonalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PYTANIE 9                                                                                                                                    

Czy Sporządzający PF przewidział powierzchnię pod windę? Jeśli tak, to jaką wliczył zważając na zapisy powyżej.

ODPOWIEDŹ:
Patrz: Zał. 8b do Regulaminu Konkursu, Inne wytyczne istotne dla Zamawiającego
„Cały obiekt powinien być dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, także pomieszczenia obsługi, biuro i teren.”
Patrz też: odpowiedź na PYTANIE 6.

PYTANIE 10
Czy w obiekcie przewidzieć pomieszczenie portiera lub stanowisko portiera. Jeśli tak to do jakiej powierzchni zostało ono wliczone lub, jeśli nie zostało wliczone, jaką powierzchnię przyjąć?
ODPOWIEDŹ:
…W obiekcie nie przewiduje się całodobowej obsługi portierskiej, co nie wyklucza zaproponowania pomieszczenia lub stanowiska o charakterze recepcyjnym. Jego forma i lokalizacja nie powinny kolidować z charakterem obiektu, opisanym w Założeniach i wytycznych do konkursu.

PYTANIE 11
Czy szatnie zajęć ruchowych wyposażyć w aneksy sanitarne z prysznicami? Jeśli tak to jaką powierzchnię przyjąć? Czy dla każdego zespołu szatniowego? Uważamy, iż jest to standard przy tego typu aktywności.
ODPOWIEDŹ:
Tak. Podano orientacyjną powierzchnię łączną zespołu.

PYTANIE 12
Czy garderobę przy Sali widowiskowej wyposażyć w aneks sanitarny z prysznicem? Jeśli tak to jaką powierzchnię przyjąć? Czy przewidziano garderobę wspólną dla kobiet i mężczyzn czy też należy zaprojektować pomieszczenia oddzielne? Jeśli oddzielne to jakiej powierzchni i czy wyposażać w aneks sanitarny? Bardzo proszę o przeanalizowanie ww. kwestii – ma ona wpływ na wygodę i higienę (!) przyszłych użytkowników.
ODPOWIEDŹ:
…Przy Sali widowiskowej nie przewiduje się oddzielnych zespołów szatniowych z sanitariatami. W garderobie należy przewidzieć możliwość wydzielenia aneksu – przebieralni dla 1-2 osób i zlokalizować umywalkę. Większe grupy występujących powinny móc korzystać z zespołów szatniowych przy Sali zajęć ruchowych.

PYTANIE 13
Czy zaplecze kawiarni to jedno pomieszczenie o powierzchni 10m2 czy zespół pomieszczeń o łącznej powierzchni 10m2? Jakie jest dokładne przeznaczenie tego pomieszczenia?

ODPOWIEDŹ:

Podano orientacyjną powierzchnię łączną.

PYTANIE 14                                                                                                                                  

Czy biuro o powierzchni 20m2 to jedno pomieszczenie czy zespół pomieszczeń o tej powierzchni? Jaka będzie ilość osób w biurze? Czy w powierzchni 20m2 przewidziano również archiwum?

ODPOWIEDŹ:

Biuro o powierzchni 20m2 to jedno pomieszczenie.

PYTANIE 15                                                                                                                                  

Jaką powierzchnię Sporządzający PF przyjął dla pomieszczeń tj: rozdzielni elektrycznej, serwerowni, pomieszczenie przyłączy w tym ciepłowniczego? Czy została ona wliczona do podanej PC? Jeśli nie to jaką dodatkową powierzchnię PU należy przyjąć?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na PYTANIE 6.

PYTANIE 16                                                                                                                                  

Jaką powierzchnię Sporządzający PF przyjął dla pomieszczeń porządkowych? Czy została ona wliczona do podanej PC? Jeśli nie to jaką dodatkową powierzchnię PU należy przyjąć?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na PYTANIE 6.

PYTANIE 17                                                                                                                                  

Jakie „pomieszczenia techniczne” Sporządzający PF miał na myśli? Proszę o podanie ich nazwy i wielkości PU jaką na nią zarezerwowano w kontekście podanej PC?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na PYTANIE 6.

PYTANIE 18                                                                                                                                  

Jaką powierzchnię Sporządzający PF przyjął dla pomieszczeń technicznych służących wentylacji (centrale wentylacyjne)? Czy została ona wliczona do podanej PC? Jeśli nie to jaką dodatkową powierzchnię PU należy przyjąć? Jeśli zostały one podane w PF to przyjęto dla nich powierzchnię.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na PYTANIE 6.

PYTANIE 19                                                                                                                                  

Jaką powierzchnię Sporządzający PF przyjął dla przestrzeni komunikacji poziomej i pionowej? Czy została ona wliczona do podanej PC? Jeśli nie to jaką dodatkową powierzchnię PU należy przyjąć? Jeśli zostały one podane w PF to przyjęto dla nich powierzchnię. Szacunkowo powierzchnię komunikacji można przyjąć w stosunku do PU zasadniczej na poziomie 10%. Przyjmując wyłącznie pomieszczenia zasadnicze dla których została podana powierzchnia (pomijając powierzchnię „uzupełniającą”) można obliczyć, iż komunikacja to 78 m2.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na PYTANIE 6.

PYTANIE 20                                                                                                                                  

Jaka jest rzeczywista, realna i łączna PU obiektu przewidziana przez Sporządzającego PF?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na PYTANIE 6.

PYTANIE 21                                                                                                                                  

Analizując PF jednoznacznie wynika, iż finalna powierzchnia obiektu jest głęboko niedoszacowana i mocno zaniżona. Mając na uwadze „realną” i faktyczną PU jaka „wychodzi/wyjdzie” i maksymalny koszt inwestycji wynoszący 6,7 mln zł netto, dojdzie do sytuacji, w której nie da się zrealizować obiektu w zakładanej kwocie gdyż będzie to nierealne. W koszty obiektu wliczono również przyłącza, przekładki, place, ścieżki, parkingi, wyburzenia itp. a cena inwestycji została podana jakby dotyczyła wyłącznie obiektu. W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do określenia wielkości obiektu i jego wyceny. Jako uczestnicy konkursu chcemy/musimy wiedzieć czy Zamawiający prawidłowo obliczył wielkość obiektu? Czy poprawnie obliczono cenę realizacji inwestycji: obiektu, zagospodarowania, sieci itp. Ponadto, mając na uwadze zapisy IPU cała odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenie (w tym niechybne przekroczenie Kosztorysu Inwestorskiego) będzie leżała po stronie Jednostki Projektowej.

Szanowni Państwo, wiele zespołów projektowych poświęci swój czas, pieniądze i umiejętności na przygotowanie obszernej pracy projektowej z makietą dlatego proszę o uszanowanie ich zaangażowania poprzez rzetelne przygotowanie założeń konkursowych – tylko tyle i aż tyle. Regulamin z Załącznikami Konkursu to wielostronicowe opracowanie – niestety Program Funkcjonalny, dla nas kluczowy jego element, został opisany na 1 kartce A4 w dodatku zawiera wiele nieprecyzyjnych określeń wzajemnie się wykluczających, braków i niedomówień. Pozostawienie zapisów bez zmian to bomba z opóźnionym zapłonem – po zakończeniu opracowania projektowego i opracowaniu kosztorysu inwestorskiego najprawdopodobniej dojdzie do (znacznego) przekroczenia budżetu. Czyja będzie wtedy wina – projektanta czy też Zamawiającego/Organizatora Konkursu, który błędnie przygotował założenia wyjściowe. Dlatego proszę o weryfikacje założeń wyjściowych z określeniem precyzyjnego PF a dalej – weryfikację ceny inwestycji lub „cięcie” programu.

ODPOWIEDŹ:

Organizator zaleca uważne zapoznanie się Uczestnika z całością przekazanych materiałów i dokumentów, a także bezpośrednie zapoznanie się z lokalizacją i kontekstem urbanistycznym, co ułatwi Uczestnikowi sformułowanie trafnej odpowiedzi projektowej.

Wskazany w Regulaminie konkursu maksymalny planowany łączny koszt realizacji Inwestycji należy potraktować jako ważną wskazówkę kierunkującą rozwiązania projektowe.

Organizator zwraca uwagę na następujące zapisy:

– Zał. 8b do Regulaminu Konkursu, pkt 1. LOKALIZACJA OBIEKTU

” Organizator konkursu zaleca wnikliwe zapoznanie się Uczestników konkursu z treścią tych dokumentów oraz zlokalizowanie w terenie opisanych w Decyzji układów urbanistycznych, alei i obiektów – zespołów niedużych domków i willi o powściągliwej architekturze, często autorstwa znakomitych architektów.

(…)

Działka 132/2 jest zagospodarowana i ogrodzona (…). Jest niewielkim parkiem. (…) Organizator konkursu oczekuje określenia obszaru i zakresu projektowanych zmian, oraz przedstawienia docelowego zagospodarowania całej działki…”

– Zał. 8b do Regulaminu Konkursu, pkt 3. PRZEZNACZENIE I CHARAKTER OBIEKTU

 „Równie istotne jak prawidłowe i atrakcyjne zaprojektowanie funkcji jest odnalezienie

właściwej skali i charakteru architektury.

(…)

Charakterystyczny dla Komorowa starodrzew należy odpowiednio dopełnić projektowaną architekturą i zagospodarowaniem terenu.

Intencją Organizatora konkursu jest budowa wpisującego się w charakter Miasta Ogrodu Komorów obiektu o wysokiej jakości architektonicznej: nowoczesnego, komfortowego, przemyślanego funkcjonalnie, którego użytkownicy będą mogli się czuć „jak u siebie”.

Patrz też odpowiedź na PYTANIE 6.

PYTANIE 22                                                                                                                       

Czy zaznaczony zakres opracowania realizacyjnego pokrywa się z liniami rozgraniczającymi działki nr 132/2.

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 23                                                                                                                                  

Czy należy zapewnić dojazd do działki przylegającej od strony północnej działki nr 132/2?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE 24                                                                                                                                  

Jaka jest funkcja istniejącego budynku na działce i czy jest on do zachowania?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na PYTANIE 5.

PYTANIE 25                                                                                                                                  

Mam pytanie dotyczące kilku drzew istniejących, a które nie zostały opisane na inwentaryzacji.

Proszę o doprecyzowanie czy są to drzewa do zachowania czy nie?

Do wiadomości załączam plik graficzny z zaznaczonymi drzewami.

ODPOWIEDŹ:

Dopuszcza się ich usunięcie.

PYTANIE 26                                                                                                                                  

Proszę o doprecyzowanie kwestii istniejącego drzewa, które nie jest opisane na inwentaryzacji.

Czy jest to drzewo do usunięcia czy do pozostawienia?

Do wiadomości załączam plik graficzny z zaznaczonym drzewem.

ODPOWIEDŹ:

Drzewo przeznaczone jest do pozostawienia.

PYTANIE 27                                                                                                                                  

Prośba o określenie maksymalnej ilości osób przebywających jednocześnie w CIK i tak:

– w kawiarni?

– w sali multimedialnej?

– w sali zajęć plastycznych?

– w sali zajęć ruchowych?

– w sali widowiskowej?

– w biurze?

ODPOWIEDŹ:

W całym budynku na co dzień będzie przebywało około 80 – 150 osób jednoczasowo. Należy przewidzieć także okazjonalne przebywanie takiej ilości osób, jaka będzie wynikała z powierzchni zaprojektowanych pomieszczeń (obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami).

PYTANIE 28                                                                                                                                  

Czy wymagana skala makiety 1:200 pozostaje bez zmian?

ODPOWIEDŹ:

Wymagana skala makiety to 1:200

PYTANIE 29                                                                                                                                  

Jaki jest zakres makiety (podkładu i modelu obiektu)? Zgodnie z załącznikiem 8a podkład makiety powinien zawierać cześć realizacyjną i cześć studialną?

ODPOWIEDŹ:

Zakres makiety powinien być zgodny z granicami opracowania konkursowego (zarówno zakres studialny jak i realizacyjny) oznaczonego na Załączniku nr 8a do Regulaminu.

PYTANIE 30                                                                                                                                  

Jakie jest napięcie linii energetycznej biegnącej nad działką?

ODPOWIEDŹ:

Wzdłuż ulicy Kolejowej przebiegają:

– linia NN na słupach latarni,

– linia średniego napięcia (15 kV), która rozdziela się w północno-zachodnim narożniku działki na kilkumetrowy odcinek idący do transformatora (na poczwórnym słupie) i linię prowadzącą w kierunku zachodnim

PYTANIE 31                                                                                                                                  

Czy można wyburzyć budynek znajdujący się obecnie na działce (toalety)?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na PYTANIE 5.

PYTANIE 32                                                                                                                                  

Brakuje załączników 8d i 8h. gdzie można je znaleźć?

ODPOWIEDŹ:

Załącznik nr 8d do Regulaminu zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział X pkt 1.12 ppkt 4 to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Zaciszna” dla działek sąsiadujących z terenem opracowania konkursowego a jego pobranie możliwe jest pod podanym w powyższym punkcie linku.

Załącznik nr 8h do Regulaminu zostanie udostępniony na stronie internetowej konkursu do dnia 14.01.2020r.

PYTANIE 33                                                                                                                                  

Kameralna sala projekcyjna (mini-kino) dla 40-50 osób sąsiadująca z salą technik multimedialnych – czy planuje się wyposażyć salę w widownię stałą lub mobilną czy raczej zwyczajne krzesła?

ODPOWIEDŹ:

Widownia stała, fotele kinowe.

PYTANIE 34                                                                                                                                  

Sala technik multimedialnych – co rozumie się przez to pojęcie? Proszę o określenie sposobu użytkowania sali – czy jest to sala wymagająca izolacji akustycznej czy raczej coś pokroju sali informatycznej i czy należy przewidzieć stanowiska komputerowe?

ODPOWIEDŹ:

Sala technik multimedialnych wymaga izolacji akustycznej, możliwości wydzielenia 3-4 stanowisk komputerowych, przewidywane również działania grupowe, np. nagrania, kameralne lekcje multimedialne, itp

PYTANIE 35                                                                                                                                  

Sala widowiskowa o pow. 200 m2. Należy zaprojektować składaną widownię mobilną dla zmiennej organizacji oraz oddzielaną przestrzeń do przechowywania złożonej widowni, np. zamykaną kieszeń. Czy powierzchnia 200 m2 to powierzchnia minimalna przestrzeni sali czy zawiera się w niej powierzchnia kieszeni na widownię?

ODPOWIEDŹ:

Zawiera się w niej powierzchnia kieszeni na widownię.

PYTANIE 36                                                                                                                                  

Na ile osób ma być widownia sali widowiskowej? Jest to informacja niezbędna dla zoptymalizowania przestrzeni magazynującej widownię.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na PYTANIE 35.

PYTANIE 37                                                                                                                                  

Czy mogą Państwo udostępnić załącznik 8H?

ODPOWIEDŹ:

Załącznik nr 8h do Regulaminu zostanie udostępniony na stronie internetowej konkursu do dnia 14.01.2020r.

PYTANIE 38                                                                                                                                  

Ile osób przewidzianych jest, aby jednocześnie korzystać z Centrum Inicjatyw Kulturowych w Komorowie? Dla ilu osób należy przewidzieć sanitariaty?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na PYTANIE 27.

PYTANIE 39                                                                                                                                  

Wyciąg z regulaminu:

„Przy północnej granicy terenu, w pasie przylegającym do głównej ulicy Komorowa (na tym odcinku – ulica Brzozowa, od WKD na wschód – aleja Marii Dąbrowskiej) położone są działki na tzw. wydmie – na całej szerokości porośnięte starodrzewem sosnowym, który obejmuje także północą część działki 132/2.” 

“Zgodnie z jego zapisami możliwość zabudowy jest ograniczona do północnej części działki, w części, do której przylegają działki na tzw. „wydmie”

Rozumiemy, że organizator wskazuje posadowienie budynku tylko i wyłącznie w północnej części działki i jednocześnie informuje, że ta część działki jest porośnięta starodrzewem.

Zapis zarówno w Regulaminie jak i MPZP jest zbyt ogólny i niejednoznaczny. Z naszego punktu widzenia najwłaściwszą lokalizacją jest obszar obejmującą “polanę”, wolną przestrzeń od ulicy Kolejowej otoczony wianuszkiem nowych nasadzeń drzew od północy, wschodu i południa [w załączeniu obszar oznaczony na mapie]. Czy organizator dopuszcza zabudowę w tej przestrzeni? Proszę o fizyczne oznaczenie na terenie działki przestrzeni, na mapie, gdzie dopuszcza się zabudowę.

ODPOWIEDŹ:

Projektowany obiekt musi być zgodny treścią MPZP. Organizator zaleca zapoznanie się Uczestnika z MPZP (link wskazany w Zał 8b do Regulaminu Konkursu, pkt 1. LOKALIZACJA OBIEKTU).

Organizator zaleca bezpośrednie zapoznanie się Uczestnika z lokalizacją.

PYTANIE 40                                                                                                                                  

Czy dopuszcza się przesadzanie drzew o średnicy pnia poniżej 25 cm? W szczególności drzew oznaczonych w inwentaryzacji numerami od 120 do 128.

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 41                                                                                                                                  

Wyciąg z regulaminu:

„Wzdłuż̇ tego fragmentu ulicy Kolejowej i częściowo na działce 132/2 planowany jest parking z 34 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, które to miejsca będą̨ także zaspokajały potrzeby Centrum Inicjatyw Kulturalnych „

Prosimy o dokładne wskazanie przewidzianego miejsca na parking, dotyczy to szczególnie niejasnego określenia „północnej części ulicy kolejowej”.

ODPOWIEDŹ:

Patrz: Zał 8b do Regulaminu Konkursu, pkt 2. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE” Wzdłuż ulicy Kolejowej przy zachodniej granicy działki 132/2…”

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail):

konkurs-komorow@sarp.warszawa.pl

do dnia: 04.11.2019 r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 07.11.2019 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail):

konkurs-komorow@sarp.warszawa.pl

do dnia: 07.01.2020r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 14.01.2020r.

2019.11.07
W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
W związku z ogłoszonym konkursem na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie bardzo proszę o przesłanie pliku .dxf z naniesionymi liniami rozgraniczającymi Miejscowego Planu Przestrzennego Zagospodarowania oraz z nieprzekraczalną linią zabudowy

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dysponuje wersją edytowalną rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

PYTANIE 2
W związku z podanym w dokumentach załącznikiem 8c, co oznacza maksymalna liczba kondygnacji 1,5?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Rozdział 2, § 4. ust 1) lit. g) „Maksymalnej liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków; przy czym 0,5 kondygnacji należy rozumieć, jako użytkowe poddasze pod dachem spadzistym lub suterenę wyniesioną o 0,6-1,2m ponad poziom terenu.”

Adres strony internetowej z pełną wersja Planu został podany w Regulaminie konkursu tj.: https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plan-zagospodarowania-przestrzenego/obszar-komorow.

Uczestnik konkursu powinien zapoznać się z pełnym brzmieniem MPZP.

PYTANIE 3
W regulaminie konkursu zawarto informację narzucającą konkretną skalę rysunków (1:200), oraz określono powierzchnię całkowitą projektowanego budynku (900 – 1000m2). Po naniesieniu wstępnych szkiców w skali na planszę rzuty okazują się małe, nieczytelne i nieproporcjonalne. W związku z tym – czy jest możliwość zaprezentowania rysunków na planszach w innej skali?

ODPOWIEDŹ:
Organizator zmienia zapisy Regulaminu konkursu Rozdział IV, pkt 2.2. ppkt 2), 3) oraz 4) na brzmienie:

2) Rzuty wszystkich kondygnacji budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych – skala 1:100.

Na rzutach należy uwzględnić:
– podział przestrzeni Centrum zgodne z założeniami programowymi i funkcjonalnymi,
– układ komunikacji wewnętrznej w tym określenie tras poruszania osób niepełnosprawnych zapewniające dostępność wszystkich funkcji Centrum,
– lokalizację pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania Centrum (pomieszczenia techniczne, sanitariaty, magazyny, edukacja itp.)
– lokalizację wszystkich pomieszczeń wraz z opisem funkcji, programu i powierzchni na rzucie.
3) Minimum 4 charakterystyczne przekroje budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych, w skali 1:100 ukazujące relacje przestrzenne przedstawiające w czytelny sposób rozmieszczenie pomieszczeń, program funkcjonalny i relacje pomiędzy elementami programu.

4) Widoki wszystkich elewacji budynku Centrum – skala 1:100.”

PYTANIE 4
Na chwilę obecną posiadam w zespole 3 architektów (1 osoba posiada uprawnienia architektoniczne). Wspomniane 3 osoby spełniają wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu. Czy po zakwalifikowaniu do konkursu będzie możliwość uzupełnienia składu zespołu (dodanie kolejnych 4 architektów). Na chwilę obecną nie mam informacji zwrotnej od pozostałych 4 osób (które przebywają za granicą), zatem planuję wysłać zgłoszenie jako zespół 3 osobowy, z możliwością powiększenia go do zespołu 7 osobowego.

ODPOWIEDŹ:
Na etapie składania wniosków o dopuszczenie zainteresowani udziałem w Konkursie muszą podać pełną nazwę Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział konkursie lub pełne nazwy wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie. Po złożeniu wniosku o dopuszczenie nie ma możliwości zgłoszenia nowych Uczestników zarówno w przypadku Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział konkursie jak i Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie.

Zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Regulaminu (Karta identyfikacyjna pracy konkursowej) jest możliwość wpisania wszystkich członków zespołu autorskiego biorącego udział w opracowaniu pracy konkursowej.

PYTANIE 5
Szanowni Państwo, czy na jakimkolwiek etapie konkursu poza ogłoszeniem zwycięskich, nagrodzonych zespołów, będą ujawnienie publicznie dane (nazwiska, adresy) uczestników, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie w konkursie i złożyli prace konkursowe?

ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 6
Dla obszaru C2 10 US nie ma określonego sposobu wyznaczania dachu na nowo projektowanych obiektach. Z drugiej strony warunek 1,5 kondygnacji sugeruje konieczność zaprojektowania użytkowego poddasza, a zatem dachu skośnego, jednak bez określenia typu dachu. Proszę o określenie jaki dach wg obowiązującego planu należy wykonać?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

PYTANIE 7
Proszę o odpowiedź czy zgodnie z Regulaminem konkursu na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie i obowiązującymi przepisami, w skład zespołu opracowującego projekt konkursowy może wchodzić osoba, która na uczelni wyższej jest studentem mającym zajęcia u architekta będącego w niniejszym konkursie Przewodniczącym sądu konkursowego?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 8
W rozdziale III, pkt 2.1. lit. b) podpunkt 2, napisane jest ze uczestnik na etapie wykonywania umowy będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2.1. lit. l) Regulaminu. W tym samym rozdziale, w pkt 3.1, podpunkt 2 napisane jest, ze razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć załącznik nr 1a – wykaz osób o których mowa w rozdziale III pkt 2.1. lit. b) oraz pkt 7. W przypadku, jeśli Uczestnik konkursu polega na zasobach innych podmiotów, załącza do wniosku o dopuszczanie zobowiązanie podmiotu/ów którymi Uczestnik konkursu dysponuje zgodne co do treści z postanowieniami pkt. 2.2. lit.) niniejszego rozdziału. Czy oznacza to, ze już na etapie przystąpienia do wykonania pracy konkursowej , razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie należy wykazać dyspozycyjność wszystkich osób wymienionych w Rozdziale VII pkt. 2.1 lit. l), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku dysponowania osobami o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2.1. lit. l) Regulaminu na etapie Konkursu Uczestnik składa jedynie Oświadczenie o spełnienie tego warunku (treść tego oświadczenia zawarta jest we wniosku o dopuszczenie pkt. 3 lit. c).

Natomiast na etapie konkursu Uczestnik musi dysponować osobą o której mowa w Rozdziale III, pkt. 2.1. lit. b) 1. i jako dowód na to składa Załącznik nr 1a do Regulaminu.

PYTANIE 8
Bardzo prosimy o udostępnienie załącznika do umowy:
Załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo-finansowy

ODPOWIEDŹ:
Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie sporządzony po wynegocjowaniu warunków i podpisaniu Umowy z Wykonawcą.

konkurs-komorow.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2019/11/Wyjasnienia-1_tresci_Regualminu_Konkurs_CIK_Komorów.pdf